Auktorisation

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare som fått statlig auktorisation, som meddelas av Kammarkollegiet (tidigare Kommerskollegium). Auktoriserade translatorer har genomgått synnerligen krävande översättningsprov. Provet omfattar översättning av en juridisk, en ekonomisk och en allmän text. Auktoriserade translatorer ska i sin verksamhet följa god translatorssed. Detta innebär bl a att de endast får åta sig sådana uppdrag som de kan utföra på ett fullgott sätt. De har dessutom tystnadsplikt. Endast fysiska personer kan erhålla auktorisation, alltså inte översättningsbyråer eller andra företag.

Auktoriserad tolk är en skyddad yrkestitel för tolkar som fått statlig auktorisation, som meddelas av Kammarkollegiet (tidigare Kommerskollegium). Auktoriserade tolkar har i särskilda kunskapsprov visat att de behärskar både svenska och tolkspråket och har förmåga att tolka. De har grundläggande kunskaper inom ämnesområdena socialvård, sjukvård, allmänna försäkringar, arbetsmarknad och vardagsjuridik och behärskar terminologin som används inom dessa ämnesområden.

Rättstolk kallas en auktoriserad tolk som genomgått särskilda prov och har speciell kompetens för tolkning inom rättsväsendet. Rättstolkar åtar sig uppdrag bl a vid domstolar, hos polis- och åklagarmyndigheter samt på advokatbyråer.