Hur jag behandlar dina personuppgifter

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) är jag, Martin Naylor (”jag”, ”mig”), med enskild firma Översättningsfirma M N Naylor (“företaget”).

Postadress: Betgatan 11, 754 49 Uppsala, Sverige.
Tel: +46 18 256649. E-post: martin.naylor@telia.com

Vilka personuppgifter behandlar jag?

Jag behandlar följande typer av personuppgifter:

 • De kontaktuppgifter – namn, postadress, e-postadress och/eller telefonnummer – och ev. annan information som du själv lämnar när du kontaktar mig, t ex för att göra en förfrågan om översättning, språkgranskning eller tolkning, eller när du beställer en sådan tjänst hos mig.
 • De ev. personuppgifter som ingår i den text du vill få översatt/språkgranskad, i förberedelsematerial inför tolkuppdrag, eller i annat text- eller informationsmaterial som du lämnar till mig och som behövs för att utföra tjänsten.

Inga personuppgifter samlas in via den här webbplatsen, med hjälp av s k cookies eller på annat sätt.

Hur jag behandlar dina personuppgifter framgår av texten längre ned.

Vilka är ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter?

Jag behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. för att kunna ta hand om inkommande e-post- och andra meddelanden från dig och bedöma om dina personuppgifter fortsatt behöver behandlas och i så fall för vilka ändamål och på vilka rättsliga grunder,
 2. för att kunna svara på dina förfrågningar om mina tjänster,
 3. för att på din begäran kunna lämna kostnadsförslag och besked om leveranstid m m,
 4. för att kunna ingå och hantera avtal med dig om mina tjänster,
 5. för att kunna utföra överenskomna tjänster åt dig,
 6. för att vid behov kunna uppdatera dina kontaktuppgifter,
 7. för att kunna följa upp beställda tjänster (t ex ta hand om ev. reklamationer),
 8. för att kunna fakturera utförda tjänster och spara fakturan och annat material som ingår i företagets bokföring (gäller bara kontaktuppgifter – i vanliga fall namn och postadress alt. telefonnummer – samt en kortfattad beskrivning av den utförda tjänsten).

Dina personuppgifter används inte till marknadsföring och inte heller till automatiserat beslutsfattande (inbegripet s k profilering).

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Vad gäller ändamål 1 ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att den är nödvändig för ändamål som rör mina berättigade intressen – närmare bestämt, mitt behov av att kunna ta hand om inkommande meddelanden – och att din rätt till skydd för uppgifterna inte väger tyngre.

Vad gäller ändamålen 2–7 ovan är den rättsliga grunden för behandlingen att den är nödvändig för att jag ska kunna fullgöra det avtal du ingår med mig om mina tjänster, eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås (t ex lämna ett kostnadsförslag).

Vad gäller ändamål 7 ovan är ytterligare en rättslig grund för behandlingen min rättsliga skyldighet enligt Kammarkollegiets föreskrifter att förvara dokumentation över översättningar som jag utfört.

Vad gäller ändamål 8 ovan är den rättsliga grunden för behandlingen min rättsliga skyldighet enligt Bokföringslagen att spara bokföringsmaterial under en viss tid.

Om du beställer översättning eller språkgranskning av en text som innehåller känsliga personuppgifter om dig (t ex uppgifter om din hälsa eller som avslöjar ditt etniska ursprung) måste jag ha ditt samtycke till att de här uppgifterna behandlas för det avsedda ändamålet. Samma sak gäller om du inför ett tolkuppdrag lämnar förberedelsematerial som innehåller känsliga personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla sådana uppgifter är att du har lämnat ditt samtycke. Du har alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke. För behandlingen av andra, icke-känsliga personuppgifter i samband med samma tjänst är den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig för att jag ska kunna fullgöra det avtal du ingår med mig.

Hur behandlas dina personuppgifter och hur länge sparas de?

De uppgifter som du lämnar i dina kontakter med mig, t ex i e-postmeddelanden, lagras elektroniskt eller på annat sätt för att jag ska kunna kontakta dig med begärd information och bekräfta ev. beställning av tjänster.

Om jag i bedömningen av ett inkommande meddelande kommer fram till att någon fortsatt behandling av dina personuppgifter inte behöver ske, tas uppgifterna bort så snart den bedömningen gjorts.

Om du fått kostnadsförslag från mig men inte beställer någon tjänst tas dina personuppgifter bort senast 3 månader från att det blivit klart att du inte kommer att göra någon beställning.

Om du beställer en översättning eller språkgranskning kommer originaltexten att lagras elektroniskt eller på annat sätt, tillsammans med dina kontaktuppgifter och ev. annat text- och informationsmaterial som du lämnar till mig och som behövs för att utföra tjänsten. Texten språkgranskas sedan eller används som underlag för översättning. Den färdiga texten lagras elektroniskt, skrivs ut och skickas till dig på det sätt som vi kommit överens om.

Översättningen eller den språkgranskade texten och i vissa fall originaltexten sparas sedan normalt, tillsammans med dina kontaktuppgifter, i högst 3 år efter att tjänsten utförts. Detta för att bl a kunna leverera extra kopior, besvara dina ev. frågor samt hantera ev. reklamationer. Om du i slutet av 3-årsperioden fortfarande är kund hos mig kan de tidigare texterna komma att sparas under längre tid, om de behövs i samband med senare beställningar från dig – dock högst under 1 år från det att du upphör att vara kund hos mig.

Om du beställer tolkning kan ev. förberedelsematerial inför uppdraget som du tillhandahåller komma att lagras elektroniskt och/eller skrivas ut. Sådant material raderas eller förstörs senast 1 månad efter tolkningen.

De personuppgifter som tas med i den faktura du får av mig (i vanliga fall namn och postadress alt. telefonnummer samt en kortfattad beskrivning av den utförda tjänsten), eller som du tillhandahåller i samband med betalning för en utförd tjänst, sparas som en del av företagets bokföring i 7 år från slutet av kalenderåret då tjänsten utförts. Detta enligt Bokföringslagens regler.

Lämnas dina personuppgifter ut till någon annan?

Alla personuppgifter som du lämnar till mig behandlas konfidentiellt. Som auktoriserad translator och rättstolk omfattas jag av lagstadgad tystnadsplikt. Det innebär bl a att jag inte obehörigen får röja vad jag under ett översättnings- eller tolkuppdrag har fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet eller affärsförhållande.

Endast när lagen eller myndighetsbeslut så kräver kan vissa personuppgifter lämnas ut till vederbörande myndighet (t ex polis eller domstol). Dina personuppgifter lämnas inte ut under några andra omständigheter, om inte du uttryckligen ber mig lämna ut dem till en viss person eller organisation.

Dina personuppgifter kommer inte heller att överföras till ett tredjeland eller till en internationell organisation.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som jag behandlar samt till information om ändamålen med behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina andra rättigheter i förhållande till behandlingen av uppgifterna.

Du har dessutom rätt att

 • begära rättelse av felaktiga uppgifter om dig samt komplettering av ofullständiga uppgifter,
 • begära radering av uppgifter om dig om de inte längre behövs för de ändamål de behandlats för, om de inte har behandlats i enlighet med lagen, om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet, om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta, eller om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre,
 • begära en begränsning av behandlingen av uppgifter om dig,
 • invända mot behandlingen av uppgifter om dig.

Om du har lämnat samtycke till behandlingen av dina personuppgifter har du alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

När det gäller personuppgifter om dig som behandlas automatiserat och som du själv har lämnat till mig, har du rätt att få ut uppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig (s k dataportabilitet). Detta gäller när uppgifterna behandlas på grund av ditt samtycke eller ett avtal som du ingått med mig. Däremot har du inte rätt till dataportabilitet om uppgifterna behandlas på grund av skyldighet enligt lag, eller om det skulle påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

Om du tycker att jag har behandlat dina personuppgifter i strid med gällande regler bör du meddela mig det snarast så att jag kan utreda vad som hänt och rätta till ev. fel. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

För att kunna utföra tjänster åt dig behöver jag behandla vissa personuppgifter om dig på de sätt och i den utsträckning som beskrivs ovan. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter, men om du väljer att inte göra det kan det innebära att jag inte kommer att kunna utföra de tjänster du behöver.

Mer information om Dataskyddsförordningen hittar du hos Datainspektionen.