Lite om det praktiska

Översättning

Originaltexten tas emot och översättningen levereras antingen i elektronisk form (i vanliga fall som Word-fil per e-post) eller som pappersutskrift.

När det gäller översättningar av juridiska handlingar som ska bestyrkas, ber jag kunden för det mesta skicka en vidimerad kopia av handlingen med vanlig post, och levererar sedan den bestyrkta översättningen (med stämpel och namnteckning) på samma sätt. Skicka aldrig originalhandlingar med vanlig post!

Priset för en översättning beräknas i de flesta fall efter textmängden, dvs x antal kronor per ord i den text man översätter från. Ordtaxan varierar en del, eftersom olika texter skiljer sig i svårighetsgrad. Begär gärna offert!

Arvodet inkluderar vanligtvis, förutom själva översättningsarbetet, en omgång korrekturläsning av den färdigsatta/layoutade texten.

Språkgranskning

Normalt granskar jag texter utifrån en Word-fil, med användning av funktionen Spåra ändringar. Om kunden föredrar det kan granskningen också ske utifrån ett pappersmanus.

För språkgranskning tillämpas en timtaxa. Detta för att direkt spegla arbetsinsatsen, eftersom olika texter kan behöva olika mycket ”putsning”. Begär gärna kostnadsförslag för den text du vill få granskad!

Tolkning

När jag åtar mig ett tolkuppdrag ber jag alltid kunden tillhandahålla så mycket bakgrundsinformation som möjligt om uppdraget. Detta för att jag ska kunna förbereda mig genom att läsa in mig på ämnet, bekanta mig med nödvändig terminologi osv.

För kortare uppdrag som avser konsekutivtolkning gäller i vanliga fall en timtaxa, utifrån tiden som går åt till själva tolkningen samt till förberedelser, resor och ev. väntetid.

För konferens- och annan simultantolkning beräknas arvodet per dag eller per halvdag. I det här arvodet ingår redan tid för förberedelser och upp till tre timmars restid.

Ev. utlägg för resor, traktamenten och/eller logi tillkommer.

Jag lämnar gärna offert för ett visst uppdrag på begäran.